O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita

Examenul de grad principal, sesiunea 2016

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

SESIUNEA 2016

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.) organizează, examenul de grad principal – sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 750/27.09.2016.

 

Examenul de grad principal se organizează pentru:
– asistenți medicali generaliști
– moașe
– asistenți medicali :
1) Balneofizioterapie și recuperare medicală
2) Farmacie
3) Igienă și sănătate publică
4) Igienist de cabinet stomatologic
5) Stomatologie
6) Laborator
7) Medico-social
8) Nutriție și dietetică
9) Radiologie și imagistică medicală
– surori medicale
– oficianți medicali

 

Înscrierile la examenul de grad principal sesiunea 2016

Perioada: 19 octombrie  – 7 noiembrie 2016 pentru toate specialitățile.

Dosarele se depun la sediul O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Ialomita.

Între orele: 09.00 – 13.00.

 

Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de:

17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti

18 noiembrie 2016 pentru celelalte categorii de candidaţi.

 

Cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei / participant.

Suma se va plăti în contul: IBAN RO49UGBI0000362008983RON

deschis la GARANTI BANK – sucursala MIHALACHE,

beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa:

SUMA DE PARTICIPARE EXAMEN GRAD PRINCIPAL 2016

________________________________________________________________

Ce conține dosarul de înscriere

Art.20
(1) La înscriere, candidatul depune un dosar cu şina, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazurile prevăzute la art.19 alin.(3) candidatul va depune copia diplomei obținută în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
– experiența profesională cumulată de minim 5 ani la data susținerii la examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;
– condițiile de încadrare și de durată precizate pentru situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2).
g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

________________________________________________________________

Condiții pentru înscriere

IV. Înscrierea candidaţilor
Art. 19
(1) La examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale și oficianţi medicali, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
– liceu sanitar;
– şcoală postliceală sanitară;
– colegiu medical universitar;
– facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe;
b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulată de minim 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă și cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză. Biroul executiv al O.A.M.G.M.A.M.R poate aproba, prin decizie, derogarea de la condiția de durată a experienței profesionale menționată;
c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susținere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;
                               Copyright © 2014-2017 O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Ialomiţa. Toate drepturile rezervate. Creat de Bogdan Emilian - Cornel