O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Ialomita

Eliberare duplicat Certificat de membru

Eliberare duplicat Certificat de membru
Hotărârea 1/12.03.2010

privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întrunită în şedinţa din data de 12.03.2010, având în vedere prevederile art.53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Statulul OAMGMAMR, a emis următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se stabilesc următoarele taxe, precum şi cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, după cum urmează:
a) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educaţie continuă – 5 lei
b) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru – 100 lei.

 

Art. 2 OAMGMAMR eliberează duplicate ale certificatelor de membru şi ale certificatelor de participare la cursurile de educaţie continuă, emise de către aceasta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parţial, în situaţiile în care în arhiva instituţiei există alte documente din care să rezulte existenţa actului respectiv.

 

Art. 3 Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitanul va întocmi un dosar, care va cuprinde următoarele:

  • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;
  • Declaraţie scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului şi împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
  • Copie după actul pierdut (dacă există);
  • Chitanţă reprezentând dovata plăţii pentru eliberare duplicat;
  • Copia actului de identitate a titularului;
  • Dovada pulbicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv, sau dovada publicării anunţului într-un cotidian de largă circulaţie.

 

Art. 4 Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

 

Art. 5 Dacă se solicită duplicate după mai multe acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat.

 

Art. 6 Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe faţă menţiunea „Duplicat”, pe verso „Document cu valoare de original”, ştampila şi semnătura preşedintelui filialei care-l eliberează.

 

Art. 7 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               Copyright © 2014-2017 O.A.M.G.M.A.M.R. - Filiala Ialomiţa. Toate drepturile rezervate. Creat de Bogdan Emilian - Cornel